آمار و احتمالات

درس آمار و احتمال

درس آمار و احتمال در دانشگاه یکی از دروس پایه‌ای در رشته‌های علوم، مهندسی، و حتی علوم انسانی است که به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفاهیم اساسی آمار و احتمالات آشنا شوند. این درس به دانشجویان نحوه جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها را آموزش می‌دهد و آن‌ها را با روش‌های آماری مختلف برای تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت آشنا می‌کند.

سر فصل های درس :

 •  آمار توصیفی
 • تعاریف و کلیات
 • نمایش جدولی و نمودار داده های کیفی
 • نمایش جدولی و نمودار داده های کمی
 • پارامترهای مرکزی ( شاخص های مرکزی )
 • چندکها
 • پارامترهای پراکندگی
 • مختصری درباره ی نظریه ی مجموعه ها
 • فضای نمونه
 • آنالیز ترکیبی
 • احتمال

 • احتمال شرطی

 • متغیرهای تصادفی

 • متغیرهای تصادفی گسسته

 • متغیرهای تصادفی پیوسته

 • توزیع احتمال توأم

 • تابع توزیع احتمال تجمعی توأم

 • روش تابع توزیع تجمعی

 • توزیع مینیمم و ماکسیمم

 • توزیع مجموع و تفاضل دو متغیر تصادفی

 • توزیع حاصل ضرب و خارج قسمت دو متغیر تصادفی

 • روش تبدیل متغیر

 • امید ریاضی

 • قوانین امید ریاضی

 • گشتاورها و امیدهای ریاضی خاص

 • تابع مولد گشتاور

 • قضیه ی چبیشف

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی

باکس دانلود :

پروژه درس :

موضوع: فراگیری نرم افزار SPSS

توضیحات: موارد تدریس شده را با استفاده از نرم افزار بدست آورده و با نتایح حل دستی مقایسه نمایید.

موضوع: کاربرد امار و احتمالات در علوم مختلف را بیان کنید.

تذکر: فقط بر یک موضوع خاص با تنوع مثال تمرکز داشته باشید.

نحوه تحویل: طبق استاندارد‌های پروژه نویسی