فرم گزارش‌کار

توجه: کارآموزان محترم از فرم ورد زیر برای ارایه گزارش استفاده نمایید بعد از ارایه به مسئول بخش خود و امضای ایشان فرم را به مدیر کارآموزان تحویل نمایید.

قرار داد عدم افشای اطلاعات

به محض اتمام دوره کارآموزی و شروع فعالیت جدید اولین مرحله امضای قرارداد عدم افشای اطلاعات می‌باشد چراکه شرکت‌ها و زیر مجموعه‌ها باید اطمینان خاطر داشته باشند که اسرار صنعتی آنان محفوظ خواهد بود.

فرم رزومه

فرم استخدام

فرم رسید تحویل کالا

فرم لیست اموال