به زودی به‌طور کامل به تدریس این مبحث خواهیم پرداخت.

کتاب “ارتعاشات” نوشته رایو

Book Fundamentals of Vibration – rao

کتاب “ارتعاشات” نوشته تس

Book Mechanical vibration – tse

منابع و سرفصل ها

به زودی به‌طور کامل به تدریس این مبحث خواهیم پرداخت.

مطالب مورد نیاز

کتاب “ارتعاشات” نوشته رایو

Book Fundamentals of Vibration – rao

کتاب “ارتعاشات” نوشته تس

Book Mechanical vibration – tse

تمرین
پروژه
فهرست