فرصت‌های داخلی و خارجی خلاقیت

فرصت‌های داخلی مانند :

  •  موقعیت‌ها و وقایع غیرمنتظره مانند شکست‌ها
  •  ناسازگاری‌ها
  •  نیازهای فرآیندی و تغییرات در صنایع و بازارها

  فرصت‌های خارجی مانند:

  •  دانش جدید
  •  تغییر نگرش
  •  تغییرات جمعیتی