عوامل شکست خلاقیت و نوآوری

  1.  نبودن فرهنگی که از نوآوری حمایت کند
  2.  احساس مالکیت نکردن و از آن خود ندانستن
  3.  نبودن یک فرآیند گسترده و فراگیر برای نوآوری
  4.  اختصاص ندادن منابع کافی
  5.  عدم ارتباط طرح‌ها و پروژه‌ها با استراتژی‌های کشور و جامعه
  6. عدم وجود یک سیستم ایده پرداز مدیریتی
  7. صرف نکردن زمان و دانش کافی برای رفع ابهامات
  8.  ایجاد نکردن تنوع در فرآیندها
  9.  توسعه ندادن ابزارها و بخش‌های اندازه‌گیری پیشرفت
  10.  عدم وجود مربیان و مدیران توانا در تیم‌های خلاقیت و نوآوری