شکل‌گیری خلاقیت و نوآوری افراد

شکل‌گیری خلاقیت و نوآوری در افراد

 • دانش
 •  توانایی عقلی و فکری
 •  داشتن سبک‌ فکری و ابداعی
 •  انگیزش
 •  شخصیت مانند مقاوم بودن در برابر همرنگ جماعت شو و رفتارهای بیرونی
 • حمایت‌های دیگران و محیط
 •  تحقیق و مطالعه مداوم
 •  وقایع غیرمنتظره
 •  تغییرات در صنعت و بازار
 •  تغییرات در ادراک
 •  تغییرات محیط جهانی مانند گرم شدن زمین و …
 • پیشرفت سطح بلوغ و دانش
 • بهبود ارتباطات