ایمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و بهداشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت محیـــــــــــــــــــــــــــــــط

بررسی ایمنی و بهداشت HSE  اهمیت فراوانی دارد.

عوارض ناشی از حادثه

عبارت‌اند از آسیب ناتوان کننده، آسیب جزئي، مرگ و غیره .

شبه حادثه (حوادثی که بخیر می‌گذرد):

حوادثی که منجر به آسیب به افراد یا صدمه به تجهیزات نشده اما، پتانسیل آن را دارند. نظیر شکستن قلاب جراثقال یا پارگی طناب و غیره .

آتش‌سوزی جزئی:

به آتش‌سوزی‌هائی اطلاق می‌شود که برای خاموش نمودن آنها از خاموش کننده‌های دستی و یا سیار استفاده گردد و خسارات عمده‌ای برجای نگذارند.

آتش‌سوزی مهم:

به آتش‌سوزی‌هایی اطلاق می‌شود که خسارات جانی و یا توقف فعالیت/عملیات/بهره‌برداری و یا همچنین خسارت وارده بیش از یک میلیون ریال در پی داشته باشند .

خسارات مستقیم:

به خساراتی اطلاق می‌شود که در اثر آتش‌سوزی/حادثه به تاسیسات، دستگاه‌ها، تجهیزات، مواد و غیره در اطراف محل حادثه/آتش‌سوزی وارد گردد.

خسارات غیر مستقیم:

به خساراتی اطلاق می‌گردد که در اثر خارج شدن تمام یا قسمتی از واحدهای عملیات/تاسیسات از مدار تولید ایجاد می‌گردد.

آسیب‌های ناشی از کار آماری:

آسیب‌های ناشی از کار آماری، آسیب‌های است كه در مدت قرارداد بین سازمان و کارکنان برای انجام کار در شبانه روز (با در نظر گرفتن قانون کار برای کارگران) حین انجام وظیفه و یا ناشی از انجام وظیفه به کارکنان سازمان وارد آید.

تذکر: بیماری‌های حاد یا مزمن و مرگ ناشی از کار به تشخیص پزشک صنعتی جزء آسیب‌های ناشی از کار بشمار می‌رود.

آسیب‌های ناشی از کار غیر آماری:

آسیب‌های که در اثر حوادث حین رفت و آمد بین منزل و محل کار، ساعات صرف ناهار و موارد مشابه آن رخ می‌دهد و بنحوی، با انجام وظیفه ارتباط داشته باشد، ناشی از کار محسوب ولی در آمار حوادث منظور نمی‎گردد.

آسیب‌های غیر ناشی از کار:

کلیه آسیب‌هایی که مشمول تعریف بندهای پيشين نشود، نظیر آسیب‌هایی که در اثر وقوع حوادث خارج از ساعت کار یا ایام تعطیل برای کارکنان رخ می‌دهد. (در صورتی که مشغول انجام وظیفه برای سازمان نباشند) آسیب‌های غیر ناشی از کار نامیده می‌شوند.

 انجام وظیفه:

انجام وظیفه به کلیه کارها، مأموریت‌ها و فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به‌دستور مسئولین ذیربط در سازمان انجام گیرد. و یا کارهایی که داوطلبانه در ساعات غیر کاری و یا خارج از وقت اداری با تشخیص مسئولین ذیربط به‌منظور حفظ و یا جلب منافع سازمان توسط کارکنان انجام گیرد.

آسیب‌های جزء:

آسیب‌های جزء به آسیب‌هایی اطلاق می‌شود که با انجام کمک‌های اولیه بتوان فرد آسیب دیده را مداوا نموده بطوری‌که او بتواند در روز حادثه یا حداکثر روز بعد به کار روزمره یا مناسب‌تر اشتغال یابد.

آسیب‌های ناتوان کننده:

آسیب‌هایی است که در نتیجه آن کارکنان قادر نباشند وظایف محوله را بنا به تشخیص پزشک انجام داده و علاوه بر روز حادثه یک یا چند روز دیگر نیز از کار معاف گردند.

تذکر: بیماری‌های شغلی یا ناشی از کار نیز در صورتیکه شامل تعریف مذکور باشد در زمره آسیب‌های ناتوان‌کننده بشمار می آیند.

آسیب‌های ناتوان‌کننده کلی دائمی:

هرگونه آسیب غیر از مرگ که بطور کلی و دائمی فرد را از انجام کار، ناتوان نماید، یا اینکه منجر به از دست دادن عملکرد عضو یا قطع کامل آن گردد، نظیر: هر دو چشم – یک چشم و یک دست، بازو، پا یا ساق پا – دو عضو از یک قسمت بدن نظیر دست، بازو، ساق پا.

آسیب‌های ناتوان‌کننده جزئی دائمی:

هر گونه آسیب بجز مرگ یا آسیب‌های ناتوان‌کننده کلی دائمی که منجر به از دست دادن عملکرد یا قطع کامل هر یک از اعضاء بدن گردد، بعنوان مثال:

آسیب وارده به یک چشم یا دست به گونه ای که فرد قادر به کار کردن باشد.

قطع بندهای انگشتان دست و پا

آسیب‌های ناتوان‌کننده موقت:

هر گونه آسیب بجز مرگ یا آسیب‌های ناتوان‌کننده دائمی که باعث از کار افتادگی یک یا چند روز فرد آسیب دیده گردد.

آسیب‌های بدنی عمدی:

آسیب‌هایی است که شخص حین انجام وظیفه عمداً به خود وارد آورد، این آسیب‌ها جزء آسیب‌های ناشی از کار محسوب نمی‌شود.

آسیب‌های وارده به بدن (در اثر ضربه):

اگر به پشت فردی در اثر ضربه یا برخورد با شیئ، در حین انجام وظیفه آسیب برسد و مصدوم در همان روز با اطلاع سرپرست خود و دریافت گزارش حادثه ( فرم ثبت حادثه) به درمانگاه مراجعه نماید این حادثه ناشی از کار آماری محسوب می‌شود. در صورتیکه آسیب مذکور در روز حادثه گزارش نشود، حادثه ناشی از کار محسوب نخواهد شد، مگر آنکه سرپرست مربوطه تا تحقیقات کافی تصدیق کند که آسیب در حین انجام وظیفه رخ داده است.

کمر درد:

کمردرد کارکنان در صورتی ناشی از کار آماری محسوب می‌شود که بواسطه انجام اعمالی نظیر بلند کردن و یا نقل و انتقال اشیاء و غیره رخ داده و مورد تایید رئیس HSE و سرپرست مربوطه و پزشک سازمان قرار گیرد.

فتق:

فتق هنگامی جزء حوادث ناشی از کار محسوب خواهد شد که در حین انجام وظیفه بطور ناگهانی و توأم با درد حاصل شود و بواسطه یکی از شرایط زیر باشد: زمین خوردن، پرت شدن، وارد آمدن فشار به شخص، زورورزی زیاد و غیره به‌نحوی که شخص از شدت درد قادر به ادامه کار نباشد و وقوع حادثه به سرپرست مربوطه گزارش و آسیب مورد تأیید ایشان و رئیس HSE و پزشک سازمان واقع شود.

بیماری‌های ناشی از کار:

بیماری‌هایی می‌باشند که ناشی از شرایط محیط کار بوده و در اثر اشتغال به یک فعالیت خاص و یا مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار عارض شده و مورد تأیید پزشک صنعتی قرار گیرد.

آسیب دیدن در حین ورزش:

آسیب‌های وارده به اشخاص در حین انجام ورزش‌هایی که از طرف سازمان ترتیب داده می‌شود ناشی از کار محسوب ولی در آمار منظور نخواهد شد.

مرگ در اثر حادثه:

مرگی است که در اثر حادثه، صرف نظر از فاصله زمانی بین وقوع حادثه تا مرگ حاصل شود.

مرگ طبیعی در محیط کار:

مرگ طبیعی عبارت‌ است از مرگی که بنا به تشخیص مسئولین بهداری و بهداشت در اثر بیماری‌های ناشی از کار یا انجام فعالیت در محیط کار به وقوع نپیوسته و علاوه بر آن انجام کار از عوامل تشدید کننده بیماری که منجر به مرگ شده است، محسوب نگردد.

سوانح توأم با خسارت مالی:

منظور از حوادث و سوانح توأم با خسارت، کلیه اتفاقاتی است که باعث وارد آمدن خسارت به اموال سازمان گشته و یا در روند عادی عملیات جاری سازمان خلل ایجاد نماید.

عوامل این قبیل سوانح عبارت‌اند از : زلزله، طوفان، سیل، انفجار، آتش‌سوزی، قطع شدن آب یا برق در تاسیسات و سایر اتفاقات غیر مترقبه‌ای که از نظر مسئولین ذیربط، خسارت آن قابل پیش بینی و کنترل نباشد.

تذکر: خسارت وارده در اثر غفلت، عدم رسیدگی و فرسودگی، حوادث وسائط نقلیه و دستگاه‌های مکانیکی جزء این سوانح محسوب نخواهد شد.

حوادث در مدت صرف غذا و حین رفت و آمد بین منزل و محل کار و بالعکس:

حوادثی که در مدت صرف غذا در محیط کار و همچنین حوادثی که در حین رفت و آمد بین منزل و محل کار، و یا بالعکس در زمان معقولی  پس از ترک مبدأ  رخ دهد و منجر به وارد آمدن آسیب به کارکنان گردد، با تشخیص سرپرست مربوطه، ناشی از کار محسوب ولی در آمار حوادث منظور نمی‌گردد.

دستگاه‌های مکانیکی:

دستگاه‌های مکانیکی وسائلی است که معمولاً برای استفاده خارج جاده ساخته شده و شامل چنگک‌های مکانیکی، جراثقال از هر نوع، کلیه تراکتورها و بیل‌های مکانیکی و امثال آنها می‌باشد.

حوادث وسائط نقلیه و دستگاه‌های مکانیکی:

حوادث وسائط نقلیه حوادثی است که در حین حرکت با کار این وسائل اتفاق افتاده و منجر به خسارات مالی، آسیب بدنی و یا تلفات جانی گردد.

 

ویدئوهای مرتبط:

لینک موضوعات مرتبط با این بخش

[vc_empty_space]
[vc_btn title=”تماس با ما” style=”3d” color=”turquoise” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fas fa-phone-volume” button_block=”true” add_icon=”true” custom_onclick=”true” link=”url:https%3A%2F%2Factiveyounginventors.ir%2Fcontact%2F”]
[vc_btn title=”خدمات ما” style=”3d” color=”turquoise” align=”center” i_align=”right” i_type=”typicons” i_icon_typicons=”typcn typcn-device-desktop” button_block=”true” add_icon=”true” custom_onclick=”true” link=”url:https%3A%2F%2Factiveyounginventors.ir%2Fabout%2F”]
[vc_empty_space height=”25px”]
[vc_text_separator title=”ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهادات” color=”blue” border_width=”4″][vc_empty_space height=”25px”]
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این قسمت نباید خالی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.