فرآيند انتخاب ماده ميتواند مانند هر بخش ديگري از فرآيند طراحي به خاطر ارزيابي پارامترهاي فيزيكي، اقتصادي و روش هاي ساخت مي تواند بسيار پيچيده و هراس انگيز باشد. با اين حال، روش هاي سيستماتيك و بهينه گزيني در انتخاب مواد وجود دارد. يك روش اســاســي در انتخاب ماده، تهيه فهرســتي از تمام خواص مهم و مرتبط با طراحي يعني استحكام، سفتي و هزينه است. اين كار را ميتوان با اولويت بندي خواص بر مبناي يك معيار وزني، بسته به اينكه كدام خصوصيت نسبت به ديگري مهمتر است انجام داد. سپس براي هر خصوصيت، مواد موجود را به ترتيب اولويت فهرست بندي ميگردد. به عنوان مثال، از ديدگاه استحكام، فولادهاي با استحكام بالا مانند فولاد 4340 بايستي در بالاي فهرست قرار گيرند. براي كامل كردن فهرست مواد موجود ممكن است نياز به منابع عظيمي از داده هاي مربوط به مواد مختلف را داشت. پس از تهيه فهرست ها، تعداد محدودي از مواد را از ابتداي هر يك از فهرســـت ها انتخاب ميكنيم. از هر يك از فهرســت هاي برگزيده، موادي كه درون تمامي فهرســت ها وجود دارند را بازبيني بعدي مي گردد و در نهايت مواد موجود در فهرســـت هاي برگزيده را ميتوان در هر فهرســـت درجه بندي كرد و سپس بر اساس اهميت هريك از خصوصيات، به آنها يك ضريب وزني داد در فصل بعدي بررسي دقيق تري نسبت به مواد توليد انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.