هدف صنايع پليمر توليد كليه محصولات پليمري از قبيل لاستيك، پلاستيك، الاستومر، چســب ها، رزين و ســاير مواد مورد نياز صــنعت اســت. حداقل حدود 23/5 درصــد پلاستيك ها در صنايع بسته بندي بكار ميروند. به دليل اينكه هر تركيب پيچيده اي، در بسته بندي ها قابل حصول است و در توليد انبوه پلاستيك ها ارزان است.

برخي از پليمرها را اينگونه ميتوان برشمرد:

– روان كننده ها (افزايش انعطاف پذيري)

– رنگ كننده ها (بهبود ظاهر قطعه)

– كندكننده هاي شعله (كاهش آهنگ اشتعال)

– پركننده ها (تغيير وزن به منظور كاهش هزينه)

– تقويت كننـــده ها (افـــزايش خـــواص مكـــانيكي ماننـــد اســـتحكام كششـــي و فشاري)

– حباب سازها (افزايش سختي از طريق ايجاد ساختار اسفنجي)

– پايدار كننده ها (بالا بردن عمر انباردهي قطعه)

– كاتاليزرها (افزايش سرعت گيرش)

۱-۴-۳- انواع پلیمرها

الف) پلاستيك هاي گرما نرم

اين گروه قابليت ذوب و مصرف مجدد (مانند موم) را دارند.

ب) پلاستيك هاي گرماسخت

اين گروه پـس از گرمـايش بـار اول نمـيتـوان هرگـز آنهـا را بـه حالـت مـاده اوليـه برگردانـد ماننـد بـتن. تغييـر شـكل از طريـق ماشـينكـاري بـا سـايش در ايـن نـوع پليمرها امكانپذير است.

۱-۱-۴-۳- پلاستیک های گرمانرم¹

گروه هاي زير را ميتوان براي اين دسته از پلاستيك ها در نظر گرفت.

الف) اكريليك ها

ويژگي و كاربرد اين دسته به شرح زير ميباشد:

– به خاطر كيفيت نورشناختي خودشان مورد توجه اند.

– از نظر قابليت عبـور نـور، بعـد از شيشـه، مناسـب انـد و شـفافيت خـود را تـا 10 سال حفظ ميكنند.

– مواد سلولزي، موادي از قبيل استات سلولز – آتين سلولز.

– اين مواد سـفت و بـادوام هسـتند و بيشـترين كـاربرد آنهـا در ورق هـاي نـازك فيلم ميباشد.

ب) پلي اتيلن ها

ايــن گــروه برحســب چگــالي و وزن اتمــي رزيــن موجــود در آنهــا بــه پلــي اتــيلن سبك، سنگين، با وزن مولكـولي بسـيار زيـاد، سـبك خطـي تقسـيم بنـدي مـيشـود.

ويژگي و كاربرد اين دسته به شرح زير ميباشد:

– هرچه چگالي رزين كمتر باشد، انعطاف پذيري پليمر بيشتر است.

– پلي اتيلن بـه خـاطر مقاومـت شـيميايي بسـيار خـوب و قيمـت پـايين، بهتـرين ماده براي ظروف نگهداري اسيدها و بازهاي بسيار قوي هستند.

– مــوارد عمــده اســتفاده از پلــي اتــيلن هــا در ورقهــاي شــفاف، روكــشهــاي انقباضي، انواع پوشش، انواع ظروف و كيسه در صنايع بسته بندي ميباشد.

ج)پلي پروتيلن

ويژگي و كاربرد اين دسته به شرح زير ميباشد:

– ماده اي سنگين و تا حدودي انعطاف پذير است.

– موارد مصرف آنهـا شـامل اليـاف رشـته هـا، ورقهـاي نـازك، ظـروف و درپـوش ظروف، باتري اتومبيل و قطعات لوازم برقي است.

– فــرآورده هــاي اســفنجي، بســته بنــدي هــاي يكبارمصــرف و وســايل غــذاخوري يكبار مصرف مانند، قاشق، چنگال و بشقاب.

– قطعـــات تزئينـــي اتومبيـــل، لولـــه هـــاي آب داخـــل ســـاختمان و اجـــزاي لوازم خانگي

د) وينيل ها (PVC)

ويژگي و كاربرد اين دسته به شرح زير ميباشد:

– به صورت گرد، دانه و مايع

– خواص الكتريكي بسيار خوب و مقاوم در مقابل رطوبت.

– فقط در حلال هاي خاص مانند تولوئن حل ميشوند.

– در پوشش كف، ديـواره هـاي محكـم ولولـه هاي نـاودان، پنجـره، لولـه هـاي آب و فاضلاب، پوشش كابل و سيم و قطعات مبل و اثاثيه استفاده ميشوند

– مقاومت در مقابل آب و اكسيژن بالا.

– براي بسته بندي مواد غذايي

– ماده اصلي ورق هاي نازك بسته بندي.

و) فلوئور و پلاستيك ها

ويژگي و كاربرد اين دسته به شرح زير ميباشد:

– ساخت آسـترهاي مقـاوم در برابـر مـواد شـيميايي سـطوح ضـد سـايش و برخـي از ظروف نچسب آشپزخانه.

ن) پليمرهاي مصنوعي

ايـن دسـته خـود شـامل گـروه هـاي زيـر مـيباشـد در ادامـه بـه برخـي از آنهـا و كاربردهايشان اشاره خواهد شد.

1) پلي استال

– ابزارآلات قوي قطعات صنعتي، لوله كشي و صنايع حملونقل.

2) پلي كربنات

– وسايل ورزشي، كـلاه ايمنـي، قطعـات و اتصـالات مقـاوم در برابـر ضـربه، ورق هـاي شفاف مقاوم در برابر ضربه، جليقه هاي ضدگلوله.

3) پلي آميدها (نايلون)

– در صـــنايع الكترونيـــك، ســـاخت چرخ دنـــده و ياتاقـــان، كـــاربرد در صـــنايع حملونقل جهت كاهش صدا .

4) ايميدهاي پلي آميدي

– تحمل دما تا 480 درجه سانتيگراد.

– كاربرد در ياتاقان، سيستم انتقال، موتور و ديگر اجزاي مكانيكي.

5) پلي سولفون

– بــه دليــل ســفتي و مقاومــت زيــاد آنهـا در مقابــل ضــربه در دمــاي بــالا، اولــين جانشين فلـزات اسـت. مثـل قطعـات كوچـك وسـايل منـزل، اتصـالات برقـي و لـوازم پزشكي

6) پلي فتيلن اكسيد

– وسايل منزل و قالب هاي كامپيوتر.

7) پلي فتيلن سولفيد

– قطعات الكتريكي و مكانيكي.

ه) پلي استرهاي گرما نرم

– الياف مـورد مصـرف در تـاير اتومبيـل، پوشـش هـاي نـازك ظـرف هـاي غـذا و نيـز ظروف نوشابه اي كه به روش دميدني توليد ميشوند.

– قطعات مكانيكي و بيروني اتومبيل مانند سر رادياتور و قطعات صنعتي.

۲-۱-۴-۳- پلاستیک های گرما سخت¹

گروه هاي زير را ميتوان براي اين دسته از پلاستيك ها در نظر گرفت.

الف) اپوكسي ها

ويژگي و كاربرد اين دسته به شرح زير ميباشد:

– مقاومت در برابر دماي بالا، مقاومت الكتريكي و شيميايي خوب.

– پوشش سطح لوله، پوسته بيروني هواپيما.

– روكش ميز، چسب سازي، پوشش هاي محافظ، لوازم برقي و خانگي.

ب) پلي استرها

ويژگي و كاربرد اين دسته به شرح زير ميباشد:

– سبك و مقاوم به رطوبت و آب

– ساختمان سازي. هواپيما و كشتي

– بدنه قايق هاي شخصي، تفريحي و بادباني

– بدنه كشتي هاي مسافرتي و تفريحي

ج) پلي اورتان ها

ويژگي و كاربرد اين دسته به شرح زير ميباشد:

– ساختمان ها، وسايل برودتي، سپر و گلگير خودرو.

– بالشتك هاي انعطاف پذير اسفنجي مورد مصرف در مبل.

– تشك خواب و آستر فرش ماشيني

د) سلفون ها

ويژگي و كاربرد اين دسته به شرح زير ميباشد:

– عايق گرمايي

– چسب سازي مواد درزبند و اجزاي انعطافپذير ابزارها.

[۱]Polymer

[۱]Thermoplastic

[۱]Thermoset

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.