در اين فرآيندها جداســـازي مواد غير لازم از روي بلوك ماده خام به روش هايي غير از اعمال نيروي مكانيكي انجام مي شود مانند روش الكتروشيمايي، روش تخليه الكتريكي و اولتراسـونيك و … تقريباً تمامي وسـايل دسـتگاه ها و تجهيزات و محصـولات صـنعتي شـامل قطعاتي هسـتند كه به نوعي ماشـينكاري شـده اند. اهميت فرآيند ماشـينكاري آنقدر زياد اســـت كه بدون آن هيچگونه ماشـــين آلات راه ســـازي، تجهيزات نظامي، تجهيزات پزشكي و … را نمي توان توليد نمود.

دو مشخصه ذاتي در برجسته نمودن فرآيند ماشينكاري عبارت اند از:

 دقت ابعادي (تلرانس هاي ابعادي و هندسي) خيلي خوب

 صافي سطح خيلي خوب بنابراين قطعاتي با دقت ابعادي و صــافي ســطح خيلي خوب كه ممكن اســت با ســاير روش ها قابل توليد نباشد را مي توان با ماشينكاري توليد نمود. براي برش فلزات و مواد نيز غالباً از فرآيند ماشــينكاري اســتفاده مي شــود (اره كردن). عليرغم برخورداري از مزاياي شاخص كه در بالا به آنها اشاره شد، فرآيند ماشينكاري چندان خالي از عيب هم نيست.

برخي از محدوديت ها و معايب اين فرآيند عبارت اند از:

الف) دورريز مواد خام به شكل براده

ب) زمان بر بودن و در نتيجه هزينه‌بر بودن اين فرآيند

پارامترهاي زيادي در فرآيند ماشـــينكاري تأثيرگذار هســـتند مثل پارامترهاي ابزار؛ پارامترهاي قطعه و پارامترهاي ماشينكاري. بدون دانستن تأثيرات و روابط اين اجزا بر روي هم و بطور كلي بر روي فرآيند، عمليات ماشــينكاري را نمي توان باكيفيت مطلوب و راندمان خوب انجام داد. به همين دليل بايستي ماشينكاري را بصورت يك سيستم در نظر گرفت و تمامي عوامل مؤثر بر آن را لحاظ نمود. در گذشــته قلم چكش ابزارهاي ابتدايي براي سنگ تراشي و كنده كاري و بريدن اجسام بودند كه به تدريج بشر به اهميت و تعيين كننده بودن سه زاويه اصلي در ماشينكاري پي برد، اين سه زاويه شامل زاويه عمودي براده، زاويه آزادي ابزار و زاويه تنظيم ابزار (گوه) مي باشـند، بطوريكه حاصـل جمع اين سه زاويه بايد برابر با 90 درجه شود.

طبق تعريف عمل جداسازي و بريدن قسمت هايي از ماده خام از طريق اعمال نيروهاي مكانيكي به منظور دستيابي به شكل هندسي يك قطعه و خواص مطلوب را ماشينكاري فلزات مي نامند، به عبارت ديگر اين فرآيندها به فرآيند توليد براده به روش اعمال نيروي مكانيكي مشـــهورند. فرآيندهاي مختلف ماشـــينكاري مانند تراشـــكاري، فرزكاري، سوراخ كاري، صفحه تراش و … عبارت اند از «فرآيند توليد براده از طريق برداشتن ماده از روي قطعه كار» در تمامي اين فرآيندها هدف برداشتن و جداسازي براده از روي قطعه كار با صــرف كمترين انرژي اســت.

در ادامه به برخي از روش ها و ســيســتم هاي جديد اشاره خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.