الف) سادگي كاليبراسيون

ابزارهــايي كــه بــه تــوان تنظيمــات آنهــا را بــه حالــت اســتاندارد برگردانــد، البتــه هرچقدر كه ابزار پايدارتر باشد مطلوب تر است.

ب) سرعت اندازه گيري

به توانايي سيستم در انـدازه گيـري، در كمتـرين زمـان ممكـن، سـرعت انـدازه گيـري گفته مي شود.

ج) وسعت كاربرد

اينكه با يك وسيله بتوان چندين قسمت يا ابزار را اندازه گيري كرد.

د) هزينه كم

يكي از مزيت هاي اندازه گيري هزينه كم آن مي باشد.

ه) پايداري

به تكرارپذير بـودن پاسـخ يـك انـدازه گيـري در نوبـت هـاي مكـرر گفتـه مـيشـود و نيز ديرتر از حالت كاليبره خود خارج شود.


و) ظرفيت اندازه گيري
هرچقدر كـه ظرفيـت انـدازه گيـري بـيشتـر باشـد بهتـر اسـت ولـي در حالـت كلـي بســتگي بــه كــار دارد، زيــرا اگــر ظرفيــت انــدازه گيــري بــيش از مقــدار لازم و مورد اسـتفاده باشـد، فقـط متحمـل هزينـه بيشـتر شـده بـدون اينكـه بهـره بـرداري بيشتري از آن شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.