انـدازه گيـري عبـارت اسـت از فرآينـد مقايسـه يـك مقـدار نـامعلوم بـا اسـتانداردهاي تعيين شــده، بــا اســتفاده از سيســتم مورد قبــول واحــد انــدازه گيــري. انــدازه گيــري ممكن اسـت بسـيار سـاده (طـول و قطعـه) و يـا پيچيـده (ميـزان خـزش و…) باشـد، اندازه گيري يك ارزش مقداري را ارائه مي دهد كه دقت آن محدود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

5 × سه =