فرآيند ماشـــينكاري و توليد را بايد به صـــورت ســـيســـتمي كه داراي ورودي ها و خروجي هايي است در نظر گرفت، جنس ابزار به عنوان يكي از مهمترين اجزاي سيستم به حســـاب مي آيد. جنس و هندســـه ابزار بايد به دقت و در رابطه با جنس قطعه كار، پايداري ماشين ابزار، مقدار ماده اي كه برداشته خواهد شد، دقت ابعادي و صافي سطح مورد نياز تعيين شود.

سيستم ماشينكاري با ورودي و خروجي هاي آن

خروجي: دقت موردنياز – كيفيت و سلامت سطح – تعداد قطعات بر واحد زمان

سيستم ماشينكاري: نيروها – انرژي – درجه حرارت – سايش و فرسايش

ورودي: قطعه كار – ابزار – حركت – كنترل – مايع خنك كننده و روانكار

مطلوبترين ابزار، ابزاري خواهد بود كه به هنگام اجراي يك عمليات ماشـــينكاري مورد نياز براي يك دقت به خصــوص كمينه هزينه را برداشــته باشــد، اين هزينه شــامل موارد زير است:

1) هزينه اوليه ابزار

2) هزينه سنگ زني ابزار

3) هزينه عمر ابزار

4) هزينه نيروي انساني كه متأثر از هر سيكل ماشين ابزار اپراتور و هزينه كارگر است.

5) سرانه هزينه تعويض ابزار براي هر قطعه.

فاكتور هايي همچون قابليت ســـنگزني، هزينه ماده اوليه ابزار و محدوده عملي ســـرعت هاي برش و پيشـــروي، نقش مهمي را در انتخاب بهترين جنس ابزار جهت عمليات ماشـــينكاري خاص ايفا ميكنند، در ماشـــينكاري قابليت اعتماد و قابليت پيش بیني عملكرد از اهميت بالايي برخوردار هســـتند و به هنگام انتخاب ابزار بايد اين موضوع را لحاظ كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

5 × پنج =