بخش الکترونیک و بیوانفورماتیک بخش مهمی و منحصر به فرد است که شامل زمینه های تحقیق بین رشته های مهندسی الکترونیک سنتی، برق و ارتباطات با علوم زیستی و بیوتکنولوژی زندگی است.

گروه الکترونیک و بیوانفورماتیک در زمینه علوم زندگی و بیوتکنولوژی، علاوه بر دوره های معمول در بخش مهندسی برق و الکترونیک، و گروه الکترونیک و مهندسی ارتباطات، دارای دوره های پایه ای است. برنامه تحقیقاتی بین رشته ای شامل ادغام فناوری های بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات (بیوانفورماتیک)، ادغام فناوری نانو و سیستم زنده (فناوری نانو) و ادغام زیست شناسی و مهندسی پزشکی (سیستم های زیست شناسی) علاوه بر زمینه تحقیقاتی مهندسی سنتی، برق و ارتباطات است. ماموریت این وزارتخانه، تامین منابع انسانی است که می تواند نه تنها به جامعه سنتی الکتریکی، الکترونیکی و ارتباطات، بلکه صنعت سلامت انسان و صنعت دارو نیز کمک کند.

نوآوری در مهندسی برق، الکترونیک و ارتباطات بخش الکترونیک و بیوانفورماتیک بخش مهمی از منحصر به فرد است که شامل زمینه های تحقیق بین رشته ای از تکنولوژی سنتی الکتریکی، الکترونیکی و ارتباطی با علوم زیستی و بیوتکنولوژی می باشد. مهندسی برق و الکترونیک یکی از مهندسی های مهم مهندسی ماست مهندسی الکترونیک شامل علوم کامپیوتری، ارتباطات سیمی و بی سیم، دستگاه های نیمه هادی، اپتوالکترونیک و … می باشد. این فناوری به طور گسترده ای از زمینه های تحقیقاتی مانند مواد الکترونیکی، الکترونیک قدرت، کنترل سیستم، فناوری اطلاعات و تکنولوژی اینترنت استفاده می کند. سیستم های کنترل اطلاعات. پیشرفت قابل توجه این مهندسی همیشه به عنوان یک تکنولوژی مهم مهم برای حمایت از شیوه زندگی تکنترنتی در این قرن پیش بینی شده است. گروه مهندسی برق و الکترونیک و گروه مهندسی الکترونیک و ارتباطات برنامه های تحقیقاتی و تحقیقاتی مبتنی بر مدار الکتریکی و الکترونیک، پردازش اطلاعات، کنترل اطلاعات و الکترومغناطیس. با ادغام این ادارات، گروه الکترونیک و بیوانفورماتیک چالش هایی را برای گسترش زمینه های تحقیقاتی سنتی و کشف راه حل های قابل قبول برای مهندسی پیشرفته مانند ادغام فناوری های بیوتکنولوژی و الکترونیک، استفاده الکترونیکی از مکانیزم کنترل اطلاعات در موجود زنده و همکاری بین دستگاه های مغز و مغز ایجاد می کند.