راهنمایی پروژه‌های صنعتی و دانشگاهی

طراحي كنترلكننده مد لغزشي نهايي زمان ثابت
براي ديناميك غيرخطي هواناو

استاد راهنما:

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی