در ادامه به بررسی و آموزش نرم افزار تحلیلی انسیس پرداخته خواهد شد.