در این بخش به معرفی رشته های معروف و شرایط تحصیل در سایر کشورها پرداخته خواهد شد.

و همچنین رشته‌های خاص رو براتون معرفی خواهد شد.