تیم گاما مجموعه مبتکران جوان بخش اجرا و ساخت مهندسی می باشد که انواع مختلف پروژه های تولیدی را اجرا می‌نماید.