قوانین ثبت اختراع در ایران

قوانین ثبت اختراع در ایران

قانون ثبت اختراع

قانون ثبت اختراعات ماده 1تا 6

ماده1 اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم