ثبت اختراع-انتقالات و اعراض در اختراع ثبت شده ماده 47 تا 52

ماده 47

مالک اختراع مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از اختراع  یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره – چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک اختراع می‌تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی‌نامه اختراع اعمال شود.

ماده 48

درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه‌های اختراع، باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد. انجام این تغییرات، مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهی‌نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه، تجاوز نکند.

ماده 49

هرنوع انتقال گواهی‌نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:

1 – اصل گواهی‌نامه اختراع؛

2 – مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید؛

3 – مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛

4 – رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.

ماده 50

در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است:

1 – عنوان اختراع، با ذکر طبقه‌بندی مربوط؛

2 – تاریخ ثبت انتقال؛

3 – شماره ثبت اختراع در ایران؛

4 – اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید؛

5 – اسم ونشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود.

ماده 51

مالک اختراع می‌تواند بهره‌برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهره‌‌برداری می‌تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. مجوز بهره‌برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداری که به ثبت می‌رسد غیرانحصاری تلقی می‌گردد، مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری باید مشتمل بر مدارک زیر باشد:

1– نسخه‌ای از مجوز بهره‌برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد؛

2 – اصل گواهی‌نامه اختراع؛

3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛

4 – رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.

تبصره – مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده 52

در موارد زیر مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره‌برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می‌رساند:

1 – درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلا  در مورد آن مجوز بهره‌برداری انحصاری به ثبت رسیده است؛

2 – اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد؛

3 – هزینه‌ سالانه گواهی‌نامه اختراع پرداخت نشده باشد