ثبت اختراع_بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع ماده 33 تا 35

ماده 33

پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس درسایت روزنامه‌ رسمی به مرجع ثبت، گواهی‌نامه اختراع صادر  و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهی‌نامه اختراع  بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه‌ای از توصیف – ادعا – خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر  شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهی‌نامه اختراع طبق فرم (الف – 3) باید حاوی نکات زیر باشد:

1 – شماره وتاریخ اظهارنامه؛

2 – شماره و تاریخ ثبت اختراع؛

3 – اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع؛

4 – اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینکه مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را نماید؛

5- عنوان اختراع؛

6 – طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع؛

7- ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛

8– مدت حمایت.

ماده 34

در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع، به درخواست آن‌ها، میزان سهم هریک در گواهی‌نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد. در غیر این صورت، حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.

ماده 35

در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره‌برداری، مرجع ثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه‌هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می‌دهد، منعکس و پس از اخذ نظرات آن‌ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد. چنانچه مراجع یادشده ظرف مهلت مقرر در ماده 19 قانون پاسخ ندهندیا پاسخ منفی دهند، مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره‌برداری ندارد.

تبصره – درصورتی که اخذ نظرات مراجع ذی‌ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزینه باشد، تأدیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره‌برداری است.