ثبت اختراع_تسلیم اظهارنامه ماده 11 تا 15

ماده 11

ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌های فنی تعیین کند. هر اختراع می‌تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و منجّز بوده و دارای شرایط زیر باشند:

1- معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره‌‌گذاری ترتیبی آن‌ها در صورت تعدّد؛

2- از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد؛

3-  ویژگی‌های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت، بیان نماید؛

4- جز در موارد غیرقابل اجتناب، از  ارجاع به نقشه‌ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند «همان‌طور که در توصیف آمد» یا «همان‌طور که در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداری شود؛

5- در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛

6-  مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.

ماده 12

ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده‌، فرایند، فرایند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرایند و فرآورده باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.

ماده 13

خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی‌ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

1-     با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا  200 کلمه باشد؛

2-     مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالاً روشن نماید؛

3-  در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن‌ها ویژگی‌های اختراع به بهترین شکل بیان شود؛

4-  در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه‌های ارجاع دهنده به هریک از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذکر گردد؛

5-     عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.

ماده 14

خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می‌رود و نمی‌تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.

ماده 15

چنانچه نقشه‌ها، نمودارها، و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن‌ها باید نکات زیر رعایت شوند:

1 – در یک روی صفحه کاغذ بادوام و در قطع A4، با خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاً در رسم آن‌ها از ابزارهای فنی نقشه‌کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا  5/2 سانتی‌متر  از چپ 5/1 سانتی‌متر، از راست 5/2 سانتی‌متر و از پایین 1 سانتی‌متر باشد؛

2 – وضوح و شفافیت نقشه‌ها به‌نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر‌برداری آن میسر شود؛

3 – تمام عناصر نقشه‌ یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه‌ و یا نمودار ضروری باشد؛

4 – تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛

5- اعداد، حروف و نشانه‌ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛

6 – شامل نشانه‌‌هایی باشد که در توصیف بتوان به آن‌ها ارجاع داد؛

7 – صفحات  باید به ترتیب شماره‌گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد؛

8– هیچ توضیحی نباید روی نقشه‌ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛

9 – در صورتی که هریک از نقشه‌ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن‌ها‌، شامل نشانه‌هایی مستقل از شماره صفحات باشد به‌نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت‌ها را با یکدیگر روشن سازد.