اختراع-فرآیند ثبت اختراع PCT

درخواست ثبت اختراع از طریق «PCT»، به معنای عدم نیاز به طی مراحل مرتبط با ثبت ملی اختراع در دفاتر پتنت نیست و صرفاً از طریق آن، می‌توان برخی از رویه‌ها را در فاز بین‌الملل، تسهیل نمود.  فرآیند ثبت اختراع «PCT»، متشکل از دو مرحله اصلی است که با درخواست ثبت یک پرونده بین‌المللی آغاز می‌شود و با توجه به اولویت و تصمیم متقاضی، می‌تواند به تعدادی پتنت گرنت شده در دفاتر ثبت اختراع ملی و یا منطقه‌ای خاتمه یابد.
فاز بین‌المللی، شامل پنج مرحله اصلی است که سه مورد اول آن، به صورت خودکار اجرا می‌گردد:
گام اول: عبارت است از آماده‌سازی و ثبت درخواست از سوی متقاضی و پردازش آن از سوی دفتر دریافت‌کننده درخواست.
گام دوم: ایجاد یک گزارش جستجوی بین‌المللی و ثبت اظهارات یکی از مقامات و متخصصین جستجوی بین‌المللی
گام سوم: درخواست مذکور همراه با گزارش جستجوی بین‌المللی، توسط وایپو انتشار خواهد یافت.
گام‌های چهارم و پنجم اختیاری بوده و شامل ایجاد یک جستجوی بین‌المللی تکمیلی که توسط یک یا چند متخصص جستجوی بین‌المللی (شخص یا اشخاصی جدا از فردی که جستجوی بین‌المللی اولیه را انجام داده است) انجام می‌گیرد و ارزیابی اولیه بین‌المللی در مورد قابلیت پتنت شدن اختراع است.

مطالب مرتبط