در این بخش به معرفی گروه تخصصی هنری دیلان پرداخته و برخی از آثار این مجموعه را به نمایش خواهیم گذاشت.